Mooi Wonen Geesteren


Het mooiste dorp van Gelderland; wie wil daar nou niet (blijven) wonen?!?!?
Eind augustus 2017 werd Geesteren het mooiste dorp van Gelderland tijdens het tv-programma Zomer in Gelderland. Een prachtige dag waar de saamhorigheid in ons dorp maximaal getoond werd. Vele vrijwilligers hielpen die dag tot een succes te maken door zich actief in te zetten of door ’s avonds aanwezig te zijn bij de live-uitzending. Enkele weken later werd dit succes herhaald tijdens de dorpsbrunch, waar de helft van alle inwoners van Geesteren aanwezig was.
 

Aan de andere kant dreigen ontwikkelingen zoals vergrijzing, de krimp in de Achterhoek en het verdwijnen van faciliteiten uit ons dorp, zoals de supermarkt en de wekelijkse groenteboer. Kunnen het dorpshuis en de vele verenigingen in Geesteren dan nog wel voortbestaan? Wat betekent het verdwijnen van deze faciliteiten voor de leefbaarheid van ons dorp? Willen en kunnen we dan nog wel in Geesteren blijven wonen? Welke woonuitdagingen brengen dergelijke ontwikkelingen met zich mee en hoe kunnen we deze woonuitdagingen met elkaar aangaan om ons dorp leefbaar te houden?

Startavond project Mooi Wonen Geesteren
Op 13 december 2017 is het project Mooi Wonen Geesteren van start gegaan. Het is een project van Geesterens Belang, Gemeente Berkelland en ProWonen en wordt ondersteund door adviesbureau KAW.

Tijdens deze startavond is een presentatie gegeven over de problematiek waar we voor staan als dorp in een krimp regio. In kleine groepen hebben we de krachtige punten van Geesteren benoemd, de kansen binenn en buiten het dorp, maar ook de pijnpunten zijn op tafel gekomen.

Tevens zijn de vragen geinventariseerd die we de bewoners van Geesteren voor willen leggen in de enquête om de woonwensen en woonaanbod in beeld te brengen.

Enquête
De digitale enquête was tot 4 februari 2018 in te vullen. Mensen ouder dan 70 ontvingen de enquête per post. 54% van de inwoners heeft de enquête ingevuld. Daarnaast hebben nog 25 mensen van buiten Geesteren de enqête ingevuld. Een goede respons waarmee we waardevolle informatie hebben verkregen.

Groepsgesprek jongeren en individuele gesprekken
Op 1 maart heeft de contactpersoon Wonen van de gemeente samen met een medewerker van ProWonen een bijeenkomst georganiseerd voor jongeren. Er waren 11 jongeren aanwezig. De meeste jongeren willen een woonboerderij buitenaf kopen. Maar de meesten zijn nog vrijgezel en dan blijkt kopen financieel lastig. Ze blijven daarop voorlopig nog thuiswonen om te sparen en hopen dan over een aantal jaren alsnog hun droomhuis te kunnen kopen. Ze waren nog niet geinteresseerd in de starterswoning die nu reeds 3 jaar te koop staat. ProWonen heeft vervolgens verteld over de 17 huurhuizen in Geesteren en de spelregels van Thuis in de Achterhoek. Slechts 1 jongere staat daar ingeschreven.

Daarnaast heeft de gemeente met  individuele gesprekken gevoerd met 8 inwoners die een concrete verhuiswens hebben, waaronder 4 senioren die graag kleiner, in een levensloopbestendige woning willen wonen. 3 hiervan willen heel graag in Geesteren blijven. Maar deze woningen zijn niet aanwezig in Geesteren.  

Presentatie van de resultaten
Op 14 maart 2018 zijn de uitkomsten van de enquête gepresenteerd. De presentatie vindt u hier.
Op basis van de ingevulde enquêtes en de gevoerde gesprekken, zijn er vier woonuitdagingen geformuleerd:

 1. Een passende plek voor starters. 
  Het bewustwordingsproces bij de jongeren is op gang gebracht over: waar sta ik in mijn wooncarrière en is mijn woonwens reeël? Hoe kunnen we zorgen dat er beweging in de woningmarkt in Geesteren komt, zodat er ook geschikte starterswoningen beschikbaar komen. En waarom is huren geen goede start om daarna te kunnen sparen en alsnog de droomwoning buitenaf te kunnen betalen? 

 2. Kwalitatieve match tot stand brengen. 
  De doelgroep 30 - 50 jaar geeft aan een concrete verhuiswens te hebben. Ze willen een volgende stap zetten in hun wooncarrière. Maar je geeft je geld maar 1 keer uit. En kiezen ze dan voor de locatie: een 'bruine' woning in Geesteren, of kiezen ze voor het type woning wat hun droomhuis is, buiten Geesteren?  Hoe kunnen we zorgen dat het huidige aanbod in Geesteren minder bruin wordt en daarmee aantrekkelijker voor de doelgroep 30 - 50 jaar? 

 3. Weinig lokale doorstroming
  Veel senioren geven aan geen verhuiswens te hebben. Het bewustwordingsproces dat ze niet altijd in hun huidige woning kunnen blijven wonen of dat er veel aanpassingen nodig zijn, lijkt nog niet op gang gebracht. Een verdiepingssessie met deze doelgroep lijkt nodig.
  Want zolang de senioren in hun huidige woning blijven woning, komt de doorstoom naar de volgende generatie (30- 50 jaar) niet op gang. En dan verlaat deze doelgroep ook niet de mogelijk voor startsers geschikte woningen. We houden op deze manier elkaar in de greep.

 4. Investeren in bestaande woningvoorraad
  72 inwoners willen verbouwen en 64% daarvan wil de woning verduurzamen (zonnepanelen, warmtepomp, isolatie). Mogelijk is hier collectief iets in te organiseren. Is Geesteren op weg om het duurzaamste dorp van Gelderland te worden? 

Voor welke uitdaging staat u?
De projectgroep gaat de uitdagingen verder uitdiepen en hier concrete projecten voor formuleren. Er zijn al enkele ideeën geopperd zoals woningsplising in het buitengebied mogelijk maken en de leegstaande panden in Geesteren te benutten. Inmiddels is het ook mogelijk om te gaan verkennen of nieuwbouw mogelijk is. Er hebben zich al mensen aangemeld die zich voor deze projecten in willen zetten. Bent u ook geinteresseerd? Meldt u dan aan via zorgenwonen@geesterengld.nl


21 februari 2019 bijeenkomst over mogelijkheden nieuwbouw
Voor de woningmarkt in Geesteren is het belangrijk dat er doorstroming op gang komt van oudere inwoners. Hierdoor komen woningen vrij voor gezinnen die graag een volgende stap willen maken in hun wooncarrière. En als die gezinnen verhuizen naar een andere woning, komen daardoor weer woningen voor starters vrij. In gemeente Berkelland is het mede dankzij het traject in Geesteren gelukkig weer mogelijk om extra woningen te realiseren als daar behoefte aan is vanuit inwoners.
Op 21 februari heeft de gemeente een toelichting gegeven over de mogelijkheden van vraaggestuurde nieuwbouw in Geesteren. Zie hier de presentatie. De opkomst was geweldig, er is uitgebreide informatie gegeven en er werden inspirerende voorbeelden gegeven.   


Heeft u een concrete wens, wilt u meedoen met de vraaggestuurde nieuwbouw? Vul dit formulier in en stuur deze naar zorgenwonen@geesterengld.nl 

Nieuwsbrieven
Er zijn inmiddels ook 2 nieuwsbrieven verschenen welke huis-aan-huis verspreid zijn onder de inwoners. De nieuwsbrieven kunt u hier ook lezen:

- Nieuwsbrief voorjaar 2018

- Nieuwsbrief februari 2019

 

Leden projectgroep:
Rianne Altena
Wilma Oonk
Anny Rensink
Gerrie Klein Kranenbarg
Iris Erinkveld

Namens bestuur Geesterens Belang:
Anet Bannink
Anouk Tragter

Namens Gemeente Berkelland:
Anja van Maren