Zienswijze landbouwafrit N825

maandag 16 januari 2023

U kunt uw zienswijze indienen op het ontwerp inpassingsplan “ontwerp N825 Nettelhorsterweg” tot uiterlijk 25 januari 2023.

U kunt uw zienswijze uitsluitend indienen op de volgende wijzen:

Per post:      
Gedeputeerde Staten van Gelderland
Postbus 9090
6800 GX  Arnhem
o.v.v. zaaknummer 2022-015968

Per e-mail:    post@gelderland.nl
o.v.v. zaaknummer 2022-015968

Eventueel kunt u uw zienswijze mondeling indienen. Neem voor het maken van een afspraak contact op met het Provincieloket, bereikbaar onder nummer: 026 – 359 99 99.

Tips bij het schrijven van een zienswijze

In een zienswijze is het van belang dat u aangeeft wat uw persoonlijke belang is om deze in te dienen. In dit geval: welke persoonlijke gevolgen heeft u van de geplande afrit; welk persoonlijk belang wordt geschaad.

Probeer de zienswijze kort en bondig te houden.

Probeer zo objectief mogelijk te blijven.

Wijs op goede alternatieven.

Wat is het verschil tussen een zienswijze en bezwaar?

Het bevoegd gezag houdt eventueel rekening met ingediende zienswijzen. Vervolgens neemt het bevoegd gezag een besluit. Als een indiener van een zienswijze vindt dat het bevoegd gezag zijn visie niet of onvoldoende heeft meegewogen bij het nemen van het besluit, dan kan hij bezwaar maken en/of in beroep gaan.

Klik hier voor een concept zienwijze op het ontwerp N825 Nettelhorsterweg

Klik hier voor deze extra informatie


Terug naar overzicht